REGULAMIN ,,Just Jump Fitness"

Każda osoba przebywajaca w pomieszczeniach będących w użytkowniu ,,Just Jump Fitness"zobowiązana jest do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.


1) ,,Just Jump Fitness" to zajęcia na trampolinach, które odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem oraz trwają 50 minut. ,, Just Jump Fitness" zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, po uprzednim poinformowaniu klientów ze zgłoszonymi rezerwacjami.

2) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zakupu wejścia jednorazowego lub karnetu (opłata wedug cennika), który trzeba opłacić przed rozpoczęciem zajęć. Wyjątkiem są osoby posiadające karty sportowe akceptowane przez Just Jump Fitness (lecz są one zobligowane do odnotowania wejścia za pomocą karty sportowej lub systemu w każdej naszej lokalizacji do której przyszli na zajecia).

3) Każdy uczestnik, który będzie chciał wykupić karnet zobligowany jest do podania swoich danych potrzebnych do założenia indywidualnego konta internetowego poprzez którego będzie dokonywać rezerwacji na zajęcia ,,Just Jump Fitness".

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w systemie Gym Manager oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach w celach związanych z działaniem systemu wykorzystywanym przez firmę Just Jump Fitness zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."

4) Każdy uczestnik, który wykupi karnet dostaje Kartę Członkowską ,,Just Jump Fitness". (wyjątkiem są osoby posiadające kartę sportową akceptowalną przez Just Jump Fitness)

5) Za wydanie Karty Członkowskiej Klub nie pobiera opłat.

6) Koszt wydania nowej Karty w razie zgubienia dotychczasowej wynosi 15 zł.

7) Klienci mający Kartę Członkowską zobowiązani są do jej okazywania za każdym razem kiedy będą chcieli skorzystać z zajęć ,,Just Jump Fitness".

8) Osoby, które są nowe i nie posiadają Karty Członkowskiej zobligowane są do rezerwacji zajęć poprzez kontakt telefoniczny czy mailowy.

9) Dopuszcza się możliwość udostępnienia Karty Członkowskiej osobie trzeciej (w terminie ważności karnetu), po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez właściciela Karty.

10) Karnet obowiązuje przez 31 dni od dnia zakupu, wyłączając takie sytuacje jak choroba lub nagły wyjazd. Wtedy jednorazowo karnet można zawiesić na okres maxymalnie do 7 dni - okres zawieszenia należy zgłosić pracownikowi ,, Just Jump Fitness" który dokona tej czynności w systemie.

12) Informujemy, że minimalny czas na odwołanie rezerwacji to 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć . Brak odwołania rezerwacji lub odwołanie zajęć po tym czasie wiąże się z utratą wejścia z karnetu.

14) W przypadku spóźnienia się na zajęcia osoby która miała zarezerwowane miejsce Just Jump Fitness zastrzega sobie prawo do wpuszczenia na jej miejsce osoby bez rezerwacji w momencie gdy będzie już 5 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zajęć.

13) Za niewykorzystanie karnetu nie przysługuje zwrot gotówki.

14) Osoby posiadające stała rezerwację w przypadku trzykrotnej nieobecności i braku odwołania rezerwacji wpadają na tzw. ,,Czarną listę" i tracą możliwość dokonywania stałej rezerwacji na zajęcia. Dotyczy to również osób posiadających karty sportowe takie jak Fit Profit, Fit Sport i OK SYSTEM.

15)W przypadku gdy limit dostępnych miejsc na dane zajęcia został wyczerpany dokonuje się wpisania na listę rezerwową, jeśli zwolni się miejsce dostaną Państwo informację na maila o dostaniu się na listę główną.

16) Każdy uczestnik korzystający z zajęć ,,Just Jump Fitness" zobowiązany jest do zmiany obuwia przed wejściem na zajęcia.

17) W razie zniszczeń mienia należącego do budyku, w którym odbywają się treningi jak i sprzętu należącego do ,,Just Jump Fitness" spowodowaego przez uczestniak zajęć, będzie on ponosił konsekwencje finansowe za straty poniesione przez jego zachowanie.

18) Uczestnicy, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za pisemną zgodą rodzica.

19) Przedmioty znalezione będą przechowywane w recepcji Klubu przez 14 dni.

20) Sprzęt sportowy i przybory gimnastyczne należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

21) Każdy klient ,,Just Jump Fitness" zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia punktualnie.

22) ,,Just Jump Fitness" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.

23) W pomieszczeniach Klubu oraz w miejscach gdzie odbywają się treningi ,,Just Jump Fitness" obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przynoszenia i zażywania środków odurzających i narkotyków.

24) ,,Just Jump Fitness" zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Klienta w celach marketingowych - zdjęć wykonywanych podczas zajęć oraz podczas imprez organizowanych przez tą firmę. Jęsli będzie to narusząłow jakikolwiek sposób prywatność Klienta, wówczas ,,Just Jump Fitness" zobowiązuje się do wycofania zdjęcia w najbliższym możliwym terminie po zgłoszeniu tego faktu przez osobę zainteresowaną.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83

  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

  4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24

  5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

25) Zabrania się nagrywania, kopiowania i wykorzystywania autorskich ćwiczeń i układów choreograficznych firmy ,,Just Jump Fitness".

26) Uczestnik zajęć oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. ,,Just Jump Fitness" nie odpowiada ze ewentualne kontuzje lub inne przypadki utraty zdrowia powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.

27) Nie dopuszcza się przypadku iż osoba uczestnicząca w zajęciach więdząca o swoim złym stanie zdrowią , przebytej kontuzji czy operacji nie poinformuje o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia. Zawsze w takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem przed przyjściem na zajęcia.

28) ,,Just Jump Fitness" nie ponosi odpowiedzialności za wymianę garderoby na mniejsze rozmiary oraz za ciągłu uśmiech na twarzy po zajęciach :) .

29) Każda osoba w momencie wpisania jej do systemu z którego korzysta firma Just Jump Fitness potwierdza tym samym zapoznanie się z regulaminem , akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.